Privacy Policy

(i) Ausy Group Belgium NV, met ondernemingsnummer 0686.849.278, (ii) Ausy IT Consulting NV, met ondernemingsnummer 0450.760.087 en (iii) Ausy Consulting NV, met ondernemingsnummer 0686.849.377, allen met maatschappelijke zetel te Esperantolaan 8, 3001 Heverlee (hierna tezamen: “AUSY, a Randstad company”) neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). Dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing op alle diensten, websites en (mobiele) applicaties (hierna tezamen “Diensten”) die worden aangeboden door AUSY, a Randstad company.

1. Welke diensten bieden wij aan?

AUSY, a Randstad company biedt diverse Diensten aan van rekrutering, selectie, outsourcing, training, platform- en websiteontwikkeling, projecten, events, etc., waarbij we uw persoonsgegevens gebruiken om een geschikte job of opdracht voor u te vinden, om u te informeren en/of om meer betrokkenheid bij u te creëren. Wij willen u beter leren kennen en de door u gekozen Diensten afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Deze Diensten omvatten uitnodigingen aan uw adres, alsook het verwerken en het delen van uw persoonsgegevens zoals in dit Privacybeleid verder omschreven.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wanneer u ons een e-mail stuurt, op interview komt, u ons uw CV bezorgt, onze websites bezoekt, u inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke stand, kinderen, diploma’s en opleidingen, professionele ervaring en eerdere werkgevers, talenkennis, hobby’s, vakantiejobs, rijbewijs, bankrekeningnummer, e-mailadres en varia gegevens.

AUSY, a Randstad company streeft er naar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te maken voor u. AUSY, a Randstad company houdt een profiel bij op basis van uw persoonsgegevens om een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Wij houden eveneens interne rapporten bij in het kader van selectie interviews, evaluaties en/of feedback (van AUSY, a Randstad company zelf en/of van klanten), etc.

Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze cookie policy. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en ons cookiebeleid.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • Om aan onze klanten mee te delen in het kader van rekrutering, selectie en/of outsourcing, dan wel in het kader van onze activiteiten als website- of platformontwikkelaar of projectuitvoerder;
 • Om de inhoud en de uitvoering van onze Diensten te verbeteren;
 • Voor onze administratie;
 • Voor direct marketingdoeleinden;
 • Om individuele voorkeuren te identificeren en de Diensten en uitnodigingen te personaliseren;
 • Om marktonderzoek te verrichten;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen;
 • Ter naleving van wet- en regelgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Klanten:

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze klanten in het kader van onze rekrutering, selectie en/of outsourcing opdrachten, dan wel in het kader van onze activiteiten als website- of platformontwikkelaar of projectuitvoerder.

Leveranciers:

We werken samen met andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners ("Leveranciers") om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van Diensten aan u en onze klanten. We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om personeels-, marketing-, communicatie-, infrastructuur-, financiële en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren, onze administratie te voeren, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en verbeteren. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie. Wij sluiten verwerkingsovereenkomsten met deze Leveranciers af zodat uw persoonsgegevens ook in deze verhouding beschermd zijn.

Groepsvennootschappen:

AUSY, a Randstad company maakt deel uit van Randstad groep. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze moeder- en dochtervennootschappen, bedrijven onder gemeenschappelijk beheer, en andere met AUSY, a Randstad company verbonden en/of geassocieerde entiteiten, waarbij al deze entiteiten zich zullen houden aan dit Privacybeleid.

Herstructurering:

We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.

Andere:

Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicaties:

 • Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;
 • Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
 • Om de rechten van AUSY, a Randstad company te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.


Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa gedeeld worden. AUSY, a Randstad company verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De volledige en bijgewerkte lijst van de beslissingen inzake de gepaste aard van Gegevensbescherming in de derde landen goedgekeurd door de Commissie van de EU kan worden geraadpleegd op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm.

AUSY, a Randstad company zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

In principe bewaart AUSY, a Randstad company Uw persoonsgegevens voor een termijn van 5 jaar, met periodieke notificaties aan U inzake Uw rechten hieromtrent.

6. Wat zijn uw rechten?

U hebt de volgende rechten, na schriftelijke aanvraag op privacy@ausy.be.

 • Recht op informatie;
 • Recht op inzage;
 • Recht op correctie;
 • Recht van verzet;
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht op portabiliteit en datamigratie.

Daarenboven zullen wij u waarschuwen indien persoonsgegevens gehackt zijn of er een mogelijk datalek is.

7. Algemeen

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van informatie die wij van u ontvangen.

Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit Privacybeleid, of per e-mail (privacy@ausy.be).

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven.